تابلو تبلیغاتی در ظاهر شهر

تابلو تبلیغاتی در ظاهر شهر

نقش تابلو تبلیغاتی در ظاهر شهر

تابلو تبلیغاتی در ظاهر شهر عامل سرزندگي و پويايي فضاي شهري را فراهم مي آورند، هرچه محيط پيچيده تر باشد، ميزان اطلاعات مفيد آن افزايش مي يابد.

تابلوسازی پارسه ظاهر تابلو ها در منظر شهری آشفته خيابان ها را داراي نظمي پنهان ميداند اگرچه بسياري از خيابان هايي كه درمقابل ما قرار ميگيرند، دچار اغتشاش گيج كننده اي هستند، فعاليت و جزئيات قسمت جلويي به وضوح اعلام ميكنند كه زندگي قوي است.

تابلو ها در منظر شهری

نشانه هر شيئي است كه توانايي انتقال پيامي را داشته باشد.حال نشانه ها چه چيزي ميتوانند باشند،

در معماري، بنا به عنوان پيام، عملكرد به عنوان مرجع و سازۀ فيزيكي، وسيله ارتباطي ميباشد .

اهمیت تابلو بر معماری سازه

اما اين پيام را در فضاهاي تجاري  تفريحي با حضور انبوهي از كاربرها نميتوان فقط  با سازه فيزيكي بيان كرد بلکه در اين فضاها همانطوركه رابرت ونتوري  بيان ميكند : تابلو ها مهمتر ازمعماري مي شوند.

طرح های گرافيکي به انتقال صريح پيام هر کسب و کار مي پردازد. اما آنچه در اين جا قابل تأمل است، اين است كه اين پيام ها بايد به صورت نشانه هايي عمل كنند تا در ارتباط با هم و با زمينه حس نظم و وحدت ايجاد شود.

معناي يك تابلو چلنیوم به زمينه اي كه در آن خوانده مي شود بستگي دارد. زمینه شیشه ای با زمینه کامپوزیت میتواند تفاوا معنی زیادی داشته باشد.

برچسبی که تابلو به فضای شهری میدهد

نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، ويژگي و برچسبي است كه شكل و نوع اين تابلوها به فضاي شهري مي دهد؛ مثلاً شكل، نوع و فراواني اين تابلو ها در هر خياباني معرف شخصيت، سطح اجتماعي استفاده كنندگان و حتي قيمت درآن نیز هست.

تابلو ریشه در فرهنگ هر جامعه دارد

حضور اين تابلوها را ميتوان آينه تمام رخ عوامل گوناگوني دانست كه در نزديكترين سطح ادراك جامعه قرار  ميگيرند و نشان از قوت و ضعف عناصر مختلف شهر و حتي فرهنگ امور جامعه دارند.

تنوع تابلو در منظر شهری

این کیفیات ها شامل تنوع، رنگ تعلق، پیچیدگی، نظم پنهان، وحدت، معنا و هویت، خوانایی، سرزندگی و پویایی هستند اما گاهی تنوع بیش ازحد تابلوها در یک منظر باعث ازبین رفتن نظم و وحدت آن  میشود و گاهی رنگ های تند تابلوها که به محیط سرزندگی و پویایی ميدهند، باعث ازبین رفتن معنا و هویت آن مکان میشود.

حضور فراوان تابلو در مراکز مهم دنیا

به منظور رفع این مسئله و چگونگی طراحی مناسب  ان ها توجه به زمینه کالبدی و فرهنگی که این تابلوها در آن قرار می گیرند، بسيار مهم است به طورمثال بيشتر مراكز فعال شهرهاي دنيا مانند ميدان تایمز نیویورك، پوشيده از تابلوهاي رنگارنگ نئون است و يكي از جذابيت هاي آنها حضور فراوان و اما  پرتراكم اين تابلو تبليغاتي است .

اگر این حجم از تابلوها بااین همه تنوع و گوناگونی در جایی دیگر از همین شهرها باهویتی متمایز قرار بگیرد، نه تنها باعث ارتقاي کیفیت آن محیط نمیشود بلکه به نوعی آلودگی بصری نیز به شمار می آید.