طراحی تابلو تبلیغاتی و قوانین آن

طراحی تابلو تبلیغاتی از اصول و قوانین خاصی تبعیت می کند. در صورت عدم رعایت این قوانین باعث لطمه با ظاهر و زیبایی شهری میشود.

با توجه به مباحث مطرح شده سه رويكرد متفاوت نسبت به وضع قوانين در طراحي تابلوهاي تبليغاتي ميتوان داشت:

یکسان سازی با استفاده از الگو

كه در بعضي از كشورها مانند تركيه و شهر استانبول به اجرا درآمده، عبارت است از طرح يكسان سازي تابلو ها با تیکه بر قواعد زیباشناختی عینی و ارائه قوانين و ضوابط كاملاً محدود با ارائه يك نمود و الگو که اين رويكرد منجر به نظمي خشك شده است.

از فعاليت و پويايي خيابان كاسته و باعث يكسان شدن تمام بافت و منظر خيابان گشته و تصوير ذهني و رنگ تعلق افراد ازبين رفته است.

تدوین چهارچوب و ضوابط کمی

تدوین چهارچوب و ضوابط کمّی با قابلیت انعطاف پذیری کم و عدم نظارت و کنترل سلایق مردم در طراحی است.

نتیجه این رویکرد وضع کنونی خیابان های تجاری بيشتر شهرهای ایران است که به علت درنظرنگرفتن نقش این تابلوها در کیفیت فضای شهری، دربرخی نقاط باعث ایجاد اغتشاش و آلودگی های بصری شده است.

تدوین ضوابط عام کمّی و کیفی

تدوین ضوابط عام کمّی و کیفی و ارائه الگوها و نمونه های بهینه به منظور تشویق و هدایت سلیقه عمومی است.

این رویکرد، با رعایت ضوابط عام کمّی و نظارت دقیق، مردم را به سوی الگوبرداری مناسب از این نمونه ها هدایت و تشویق میكند.

در ساماندهی و طراحی تابلو های معرف کاربری و تبلیغاتی این نکات باید مورد توجه قرار گیرد.

– الهام گرفتن از الگوها و معانی موجود درگذشته و طراحی مطابق با نیاز و سلیقه روز.

– استفاده از خود محصولات به صورت گراف کیی، نمونه در تلفیق با معماری بنا.

– استفاده از مصالحی با ماندگاری زياد كه درتقابل با مصالح زمینه نباشد.

– استفاده از رنگهایی که مکمل رنگهای زمینه کالبدی باشد و درعین حال در ايجاد سرزندگی و جذابیت نقش داشته باشند.

– ایجاد تنوع و گوناگونی درکنار زمینه به صورتی که بدنه پیوستگی داشته باشد و به عنوان یک کل واحد درک شود.

– استفاده از تناسبات مدولاری که در معماری و جزئیات بناهای شاخص موجود در خیابان وجود دارد.

طراحی تابلو تبلیغاتی